Welcome (Vietnamese)

Interpreter logo
Chúng tôi hãnh diện là một trong những hội đồng thành phố đa dạng nhất tại Victoria. Các cư dân đến từ nhiều quốc gia, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau đều gọi Thành phố maribyrnong là nhà và họ làm cho thành phố trở nên một nơi tuyệt vời để sinh sống. Hội đồng Thành phố Maribyrnong cung cấp các chương trình và các dịch vụ cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Tập sách này tóm lược một vài các dịch vụ và chương trình cùng với một số thông tin hữu dụng của cộng đồng. Qúy vị có thể lấy một tập thông tin miễn phí này tại các trung tâm /cơ sở của Hội đồng Thành phố.

Thông tin trong tài liệu này có thể quan trọng đối với quý vị.
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về tài liệu này nhưng cần được giúp đỡ về thông dịch, quý vị nên liên hệ với Hội đồng Thành phố Maribyrnong qua số 9688 0200 và chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên qua điện thoại, hoặc gọi cho Dịch vụ Thông dịch Điện thoại (TIS) số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên đại diện cho quý vị gọi cho Hội đồng Thành phố ở số 9688 0200. Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn phí.